Alta-Aurelia hopes to start new streak for Pocahontas