Ridge View takes fourth at state softball tournament